Sindal Grafisk på Facebook

Søg

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og Sindal Grafisk ApS i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne.


1. Tilbud og aftale

1.1 Tilbud er bindende for Sindal Grafisk ApS i 14 dage fra tilbudets dato at regne.

1.2 Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af Sindal Grafisk ApS. I tilfælde, hvor bestilleren ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når Sindal Grafisk ApS har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling.


2. Pris

2.1 Alle priser er ekskl. moms.

2.2 Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger.
2.2.1 Har bestilleren anmodet Sindal Grafisk ApS om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk m.m., er Sindal Grafisk ApS berettiget til at få dette arbejde betalt.
2.2.2 Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er Sindal Grafisk ApS berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.
2.2.3 Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.
2.2.4 Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valuta i danske kroner. Sindal Grafisk ApS forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.

2.3 Ud over den tilbudte eller aftalte pris er Sindal Grafisk ApS berettiget til at kræve betaling for:
2.3.1 Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale, bestilleren har givet Sindal Grafisk ApS, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt, eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
2.3.2 Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.

2.4 Alle priser er beregnet for levering fra Sindal Grafisk ApS’ forretningslokale. Omkostninger til transport ud over pladsens grænser og til transportforsikring herfor betales af bestilleren ud over den aftalte pris, jf. pkt. 3.3.

2.5 Ønsker bestilleren, og påtager Sindal Grafisk ApS sig at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke er Sindal Grafisk ApS’, betaler bestilleren vederlag herfor ud over den aftalte pris.


3. Levering

3.1 Med de i pkt. 3.2 nævnte forbehold finder levering sted på den med bestilleren aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når Sindal Grafisk ApS arbejde er færdigt.

3.2 Forsinkes eller forhindres levering på grund af de i pkt. 8.1 nævnte omstændigheder eller bestillerens handling eller undladelse, har Sindal Grafisk ApS ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af Sindal Grafisk ApS’ leveringsforpligtelser fordyres for Sindal Grafisk ApS, er Sindal Grafisk ApS dog forpligtet til at gennemføre disse, såfremt bestilleren erklærer at ville skadesløsholde Sindal Grafisk ApS ved betaling af den af Sindal Grafisk ApS beregnede merpris.

3.3 Leveringsstedet er Sindal Grafisk ApS’ forretningslokale bortset fra pladskøb, hvor leveringsstedet er bestillerens forretningslokale. Al forsendelse ud over pladsens grænser sker for bestillerens regning, jf. pkt. 2.4, og risiko. Sindal Grafisk ApS er forpligtet til på bestillerens anmodning og for dennes regning, jf. pkt. 2.4, at tegne ønsket transportforsikring.


4. Betaling

4.1 Med mindre andet er aftalt, skal betaling ske inden 10 dage efter fakturadato.

4.2 Der påløber rente fra forfaldsdagen med Sindal Grafisk ApS til enhver tid gældende rente.

4.3 På Sindal Grafisk ApS’ anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er Sindal Grafisk ApS forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

4.4 Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er Sindal Grafisk ApS berettiget til delvis fakturering.


5. Ejendomsret, ophavsret m.v.

5.1 Sindal Grafisk ApS’ skitser, layout, rentegning, tekstforslag o.l., uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører Sindal Grafisk ApS og må ikke uden Sindal Grafisk ApS’ godkendelse overlades til tredjemand.

5.2 Hvad Sindal Grafisk ApS har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejder eller mellemprodukter, såsom reproduktions- eller trykmedia, uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, samt værktøj som f.eks. stanse-, præge- eller svejseværktøj er Sindal Grafisk ApS’ ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

5.3 Det i pkt. 5.2 omhandlede må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter aftale herom.


6. Forsinkelse
Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. 3.2 følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.


7. Mangler

7.1 Sindal Grafisk ApS har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk eller lignende.

7.2 Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

7.3 Sindal Grafisk ApS har ret til en mer- eller mindrelevering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end Sindal Grafisk ApS, har Sindal Grafisk ApS ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.

7.4 Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren pligtig til straks at reklamere herover. Undlades reklamation, eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Sindal Grafisk ApS er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.

7.5 Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter Sindal Grafisk ApS ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.


8. Ansvar

8.1 I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har Sindal Grafisk ApS intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der beviseligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som Sindal Grafisk ApS ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.

8.2 Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8.1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

8.3 I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter Sindal Grafisk ApS ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 8.4.

8.4 Sindal Grafisk ApS er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsalig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. Sindal Grafisk ApS er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter. Sindal Grafisk ApS er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter, der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter, eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra Sindal Grafisk ApS’ side er handlet med grov uagtsomhed. Sindal Grafisk ApS hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af at Sindal Grafisk ApS i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for Sindal Grafisk ApS’ ansvar, er bestilleren pligtig til at holde Sindal Grafisk ApS skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.

8.5 Sindal Grafisk ApS har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Sindal Grafisk ApS sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillernes manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemand tilkommende rettigheder, holder bestilleren Sindal Grafisk ApS skadesløs for et sådant ansvar.

8.6 Sindal Grafisk ApS har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks., originaler, materialer o.l., som ikke er Sindal Grafisk ApS’, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder Sindal Grafisk ApS har udført, jf. pkt. 2.5. Sindal Grafisk ApS er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af Sindal Grafisk ApS eller hans folk. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.


9. Underleverandører
Sindal Grafisk ApS er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.


10. Periodiske skrifter
Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist af 3 måneder for måneds- og kvartalsskrifter og 6 måneder for uge- og 14 dages skrifter.


11. Købeloven
Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

http://sindalgrafisk.dk/viagra.html Cialis priser danmark